Propunere de Statut al ANBPR Iași

 

Varianta Google Docs: Oricine poate edita. Vă rog folosiți altă culoare și puneți-vă în paranteză semnătura pentru modificările aduse sau comanda Inserați un comentariu (Ctrl+Alt+M).

Statut ANBPR Iasi – descărcare în format .pdf..

 

Capitolul 1. Dispoziții generale

Art. 1. Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) – Filiala Județeană Iași, denumită în continuare ANBPR Iași, este o organizație profesională ce are drept scop asocierea pe plan județean a persoanelor fizice şi juridice care prin profesie, atribuţii şi preocupări sunt implicate sau susţin profesia de bibliotecar, dezvoltarea biblioteconomiei şi a ştiinţelor informării şi documentării. ANBPR Iași are ca obiect de activitate supravegherea exercitării profesiei de bibliotecar, aplicarea legilor şi a regulamentelor care organizează şi reglementează exercițiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de bibliotecar şi păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul societății.

Art. 2. Ca organizație profesională, ANBPR Iași apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a bibliotecarului în exercitarea profesiei și asigură respectarea de către bibliotecari a obligaţiilor ce le revin faţă de utilizatori, comunitatea pe care o deservesc și față de autoritățile publice.

Art. 3. ANBPR Iași funcționează ca persoană juridică apolitică, neguvernamentală şi nonprofit, pe baza prezentului Statut.

Art. 4. ANBPR Iași este Filială a Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) și, în această calitate, respectă Statutul aprobat al ANBPR în Adunarea Generală de Constituire din 19 martie 1990, modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 28 mai 1992, a Adunării Generale Extraordinare din 25 septembrie 1998 și a Adunării Generale din 30 octombrie 2008. Între ANBPR Iași şi ANBPR există raporturi de autonomie funcțională, organizatorică şi financiară.

Art. 5. Asociația este constituită pe perioadă nedeterminată și are sediul în județul Iași, municipiul Iași, Bd. Ștefan cel Mare, nr. 10. Sediul poate fi mutat în orice alt loc, cu respectarea prevederilor legale și pe baza hotărârii Biroului Executiv al ANBPR Iași.

Art. 6. Organele de conducere ale ANBPR Iași au, de la data dobândirii personalității juridice, autonomie față de orice organizație, societate, asociație, fundație din țară sau străinătate cu care intră în raporturi, precum si fata de organele puterii și administrației publice și fata de orice organe sau autorități politice sau apolitice. Autonomia ANBPR Iași este garantată de lege, ca persoana juridica drept privat autorizată.

Art. 7. ANBPR Iași se poate afilia la organizații internaționale de profil, poate colabora cu persoane fizice și asociațiile similare din ţară şi din străinătate şi, după caz, se poate asocia în vederea constituirii de noi asociații de profil, fără a-şi pierde personalitatea şi statutul juridic.

Art. 8. Prezentul statut conține principii și norme obligatorii pentru toți membrii ANBPR Iași.

Capitolul 2. Obiective

Art. 9. ANBPR Iași are următoarele obiective generale:

a) protejarea şi promovarea statutului social şi a prestigiului profesiei de bibliotecar;

b) promovarea intereselor profesionale și științifice ale bibliotecilor si bibliotecarilor din județul Iași;

c) dezvoltarea legăturilor profesionale între bibliotecile si bibliotecarii din județul Iași;

d) analizarea principalelor probleme de ordin profesional si organizatoric privind bibliotecile din județul Iași si personalul acestora;

e) acordarea de sprijin public și consiliere pe plan profesional pentru bibliotecarii din județul Iași;

f) reprezentarea bibliotecilor și bibliotecarilor din județul Iași în relațiile profesionale cu alte instituții și organisme;

g) elaborarea de strategii, proiecte pentru politici publice şi programe cu finanțare pentru protejarea și promovarea intereselor membrilor săi;

h) crearea unei infrastructuri de comunicare menită să asigure circulația liberă a informațiilor şi a ideilor la nivelul comunității profesionale şi al utilizatorilor serviciilor de bibliotecă din județul Iași;

i) conjugarea eforturilor membrilor ANBPR Iași în vederea realizării unui schimb eficient de opinii şi experienţe profesionale pe plan naţional şi internaţional;

j) constituirea de comisii profesionale dedicate unor activități, servicii, programe şi proiecte de bibliotecă, precum și stimularea cercetării în domeniile biblioteconomiei şi științei informării;

k) promovarea normelor, criteriilor şi tehnicilor moderne de management şi a activităţilor specifice de bibliotecă;

l) promovarea și elaborarea programelor de formare şi perfecţionare în domeniile biblioteconomiei şi științei informării şi domeniilor conexe;

m) participarea reprezentanților ANBPR Iași, în calitate de consultanți de specialitate sau la evaluarea profesională a personalului din bibliotecile publice din județul Iași și la concursurile de angajare;

n) participarea ANBPR Iași în calitate de iniţiator sau partener la elaborarea, modificarea şi corelarea reglementărilor legislative în domeniu;

o) inițierea şi participarea la evaluarea şi acreditarea instituțiilor bibliotecare şi de învățământ biblioteconomic din județul Iași, în calitate de partener, precum și certificarea curiculei pentru profesiile specifice domeniilor de competențe;

p) stimularea activității științifice și profesionale a membrilor săi, prin organizarea de spectacole, gale, evenimente, precum și prin acordarea de diplome, premii si alte recompense;

q) elaborarea, traducerea și editarea de publicații de specialitate (manuale, metodologii, instrumente de lucru specifice activității bibliotecare, publicații seriale de profil, tratate etc.);

r) organizarea de reuniuni științifice, profesionale (congrese, conferințe, seminarii, ateliere, sesiuni de comunicări), schimburi de experiență, stagii de documentare etc.;

s) sprijinirea elaborării, editării și difuzării de standarde profesionale;

ș) organizarea, cu respectarea preverilor legale, de manifestații publice de sensibilizare a opiniei publice în scopul susținerii intereselor profesionale ale membrilor săi, precum și monitorizarea și sprijinirea activității autorităților publice, prin proceduri specifice de advocacy;

t) declararea și formularea acțiunilor, cererilor, petițiilor și apărărilor necesare îndeplinirii obiectivelor organizației;

ț) derularea unor activități de sponsorizare și mecenat;

u) dezvoltarea unor activități economice și comerciale directe în vederea autofinanțării, în concordanță cu scopul ANBPR Iași;

v) constituirea de comisii profesionale care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mai sus;

x) desfășurarea de alte activități care contribuie la realizarea scopului ANBPR Iași și care nu contravin ordinii de drept.

Capitolul 3. Membri

Art. 10. ANBPR Iași cuprinde următoarele categorii de membri:

a) membri activi, persoane fizice şi juridice, interesate în realizarea obiectivelor ANBPR Iași, care solicită calitatea de membru şi acționează pentru îndeplinirea prevederilor Statutului;

b) membri de onoare, personalități din ţară şi din străinătate care s-au remarcat prin merite deosebite în domeniile biblioteconomiei și științei informației;

c) „mecena”, persoane fizice sau juridice care prin acte de mecenat susțin, sub diverse forme, obiectivele ANBPR Iași.

d) colaboratori voluntari;

e) personal angajat, după obținerea personalității juridice și în baza legislației muncii.

Art. 11. Primirea membrilor prevăzuți la Art. 10, a), b) și c) se face prin cerere scrisă adresată Biroului Executiv al ANBPR Iași, care aprobă sau respinge cererea cu majoritate simplă de voturi.

Art. 12. Membrii ANBPR Iași au totodată calitatea de membri ai asociației centrale, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR). Ei vor trebui să respecte statutul acesteia, dar nu vor achita cotizație separată.

Art. 13. Membrii activi ai ANBPR Iași au următoarele obligații:

a) să respecte Statutul ANBPR Iași;

b) să contribuie la îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor ANBPR Iași;

c) să cunoască programul ANBPR Iași;

d) să participe la activitatea ANBPR Iași;

e) să sprijine public ANBPR Iași de oricâte ori este nevoie;

f) să achite cotizația anuală.

Art. 14. Membrii activi ai ANBPR Iași au dreptul:

a) să-şi exprime în mod liber opiniile;

b) să fie informați cu privire la activitatea ANBPR Iași;

c) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale ANBPR Iași;

d) să fie aleși în comisiile profesionale;

e) să participe la adunările generale ale ANBPR Iași;

f) să înainteze în scris Biroului Executiv propuneri de modificare a statutului ANBPR Iași;

g) să facă propuneri şi să participe la realizarea programelor ANBPR Iași;

h) să beneficieze de sprijin pentru participarea la diverse forme de specializare profesională, precum şi la reuniuni de profil (conferințe, congrese etc.) în ţară şi în străinătate;

i) să solicite sprijinul ANBPR Iași în orice problemă profesională sau privind drepturile lor de bibliotecari;

j) să primească gratuit buletinele informative ale ANBPR Iași;

k) să beneficieze de facilități la achiziționarea literaturii de specialitate editată sau distribuită de ANBPR Iași;

l) să beneficieze de facilități la participarea la cursurile și programele de formare profesională inițiate sau organizate de ANBPR Iași;

m) să reprezinte ANBPR Iași ca delegați la conferințe, congrese și întâlniri profesionale;

n) să formuleze propuneri și critici constructive cu privire la activitatea și programele ANBPR Iași;

o) să se retragă la cerere din ANBPR Iași.

Art. 15. Calitatea de membru încetează în următoarele situații:

a) retragere din proprie inițiativă, prin cerere adresată în scris, după caz, Biroului Executiv al ANBPR Iași;

b) excludere, stabilită de Adunarea Generală a ANBPR Iași prin votul majorității simple, cauzată de nerespectarea Statutului sau a hotărârilor Biroului Executiv ori de neîndeplinirea obligației de cotizare mai mult de un an;

c) deces (persoane fizice) sau desființare (persoane juridice).

Art. 16. Membrii de onoare și „mecena” respectă aceleași drepturi și obligații ca și membrii activi, mai puțin cele prevăzute la Art. 13 f) și Art. 14 c).

Capitolul 4. Structura organizatorică

Art. 17. Organele de conducere ale ANBPR Iași sunt:

a) Adunarea Generală a ANBPR Iași, constituită din totalitatea membrilor activi ai ANBPR din județul Iași;

b) Biroul Executiv al ANBPR Iași.

Art. 18. Adunarea Generală se convoacă anual de președintele ANBPR Iași, cu acordul Biroului Executiv şi se consideră legal constituită în prezența a jumătate plus unu din numărul total de membri. În cazul în care nu se întrunește numărul minim astfel stabilit, Adunarea se consideră legal constituită cu numărul celor prezenți, dar nu are temei statutar pentru adoptarea de hotărâri privind structurile de conducere ale ANBPR Iași.

Art. 19. Adunările Generale extraordinare pot fi convocate oricând se consideră necesar de către preşedintele ANBPR Iași sau de către membrii Biroului Executiv, cu votul a 2/3 din membri.

Art. 20. În răstimpul dintre două Adunări Generale, conducerea ANBPR Iași este încredințată Biroului Executiv, alcătuit din 6 membri: un președinte, un vicepreședinte, un secretar și trei membri.

Art. 21. Președintele și membrii Biroului Executiv sunt aleși pentru patru ani de către Adunarea Generală a ANBPR Iași;

Art. 22. Președintele și vicepreședintele sunt aleși prin votul secret a jumătate plus unu dintre membrii Adunării generale;

Art. 23. Membrii Biroului Executiv se aleg în mod secret, pe listă, în funcție de numărul de voturi primite.

Art. 24. Președintele ANBPR Iași este ales în baza unui program / proiect, în care să fie prevăzute obiectivele, activitățile și termenele de execuție pe care și le asumă în calitatea ce-i revine.

Art. 25. Convocarea Adunării Generale ordinare sau extraordinare, ordinea de zi şi materialele ce se vor dezbate se fac publice, prin e-mail sau altă metodă de comunicare online, cu cel puţin şapte zile înainte de data desfășurării Adunării.

Art. 26. Ordinea de zi a Adunării Generale poate fi modificată numai cu consimțământul majorității simple a membrilor prezenți.

Art. 27. Dezbaterile si hotărârile adoptate de Adunarea Generală se consemnează într-un registru special de către un secretarul ANBPR Iași. Ele vor fi comunicate prin e-mail sau online tuturor membrilor.

Art. 28. Persoanele care nu sunt membri ai ANBPR Iași pot fi invitate la Adunările Generale, fără a avea drept de vot însă.

Art. 29. Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii și pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Art. 30. Adunarea Generală are următoarele atribuții:

a) alege prin vot secret președintele și vicepreședintele ANBPR Iași;

b) alege prin vot secret membrii Biroului Executiv al ANBPR Iași și cenzorii;

c) revocă președintele și Biroul Executiv, cu îndeplinirea prevederilor statutare legate de alegerea acestora;

d) aprobă, modifică sau completează Statutul ANBPR Iași, precum și strategia și obiectivele generale ale organizației;

e) aprobă afilierea la alte organizații naționale, precum şi la organizații internaţionale de profil;

f) analizează şi hotărăște asupra activității președintelui și Biroului Executiv;

g) aprobă direcțiile de activitate, programul de lucru şi bugetul ANBPR Iași;

h) decide asupra veniturilor ANBPR Iași; analizează şi aprobă bilanțul şi contul de gestiune ale ANBPR Iași;

i) decide în ceea ce privește resursele obținute de la bugetul de stat si/sau bugetele locale, precum și alte surse de finanțare;

j) aprobă cotizația anuală, cu respectarea obligațiilor ce revin față de organizația centrală, ANBPR;

k) supervizează îndeplinirea platformei program asumată de președintele ANBPR Iași și, în caz de nerespectare a acesteia, propune sancțiunea sau revocarea acestuia din funcție;

l) supervizează îndeplinirea planului anual de activitate al ANBPR Iași;

m) decide dizolvarea și lichidarea ANBPR Iași, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

n) aprobă premierea şi acordarea de alte stimulente morale şi materiale pentru membrii ANBPR, precum și a altor bibliotecari din județul Iași, dacă este cazul;

o) se pronunță asupra oricărei alte chestiuni supuse spre dezbatere.

Art. 31. Biroul Executiv al ANBPR Iași este alcătuit din președinte, vicepreședinte, secretar și cei trei membri și asigură conducerea operativă curentă, fiind convocat trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, de către președinte sau, în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.

Art. 32. Neparticiparea la trei şedinţe ale Biroului Executiv atrage după sine excluderea persoanei din această structură, şi va fi înlocuită de persoana care urmează ca număr de voturi pe listă.

Art. 33. Biroul Executiv al ANBPR Iași are următoarele atribuții:

a) întocmește raportul de activitate al ANBPR Iași, planul anual de activitate, stabilește ordinea de

zi şi data adunărilor generale;

b) analizează periodic stadiul îndeplinirii activităților propuse prin hotărârile şi planurile de măsuri proprii;

c) stabilește și propune Adunării Generale cuantumul cotizației anuale pentru aprobarea prin vot;

d) desemnează comisiile de specialitate pe domenii, coordonează şi verifică activitatea acestora. Fiecare comisie este formată dintr-un președinte şi un secretar ales dintre membrii comisiei;

e) propune și aprobă orice modificări privind sediul ANBPR Iași, cu respectarea prevederilor statutare;

f) întocmeşte Planul anual de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli al ANBPR Iași;

g) aprobă, după caz, angajarea, de către preşedintele ANBPR de personal salariat pentru îndeplinirea obiectivelor ANBPR Iași;

h) hotărârile Biroului Executiv se iau prin votul a 2/3 din numărul de membri; secretarul nu are drept de vot.

i) în caz de egalitate de voturi, votul președintelui este decisiv.

Art. 34. Președintele ANBPR Iași are următoarele atribuţii:

a) reprezintă interesele acesteia în justiţie, faţă de autorităţi şi faţă de terţi;

b) reprezintă ANBPR Iași pe plan naţional şi internaţional;

c) face declarații în numele ANBPR Iași;

d) conduce Adunările Generale şi Biroul Executiv;

f) prezintă Adunării Generale rapoartele şi direcţiile de activitate ale ANBPR Iași;

g) semnează documentele ANBPR Iași;

h) convoacă Biroul Executiv, precizând ordinea de zi;

i) se ocupă de activitățile curente ale ANBPR Iași între sesiunile Biroului Executiv;

j) poate acorda, după caz, pentru o perioadă de maximum 3 luni, mandat de reprezentare şi drept de semnătură vicepreședintelui sau unuia dintre membrii Biroului Executiv.

Art. 35. Secretarul este responsabil de redactarea, păstrarea și comunicarea tuturor documentelor și deciziilor ANBPR Iași, inclusiv a stadiului în care se află plata cotizațiilor.

Art. 36. Secretarul are rol și de trezorier.

Art. 37. Biroul Executiv desemnează un număr de maxim 3 cenzori, în funcție de numărul de membri ai ANBPR Iași, conform O.G. 26 / 2000. Cenzorii sunt responsabili de verificarea și respectarea bunei gestiuni a organizației, precum și de verificarea modului în care este administrat patrimoniul ANBPR Iași. Cenzorii vor întocmi un raport anual de gestiune, pe care îl vor prezenta Biroului Executiv.

Art. 38. Președintele și membrii Biroului Executiv ale căror mandate au expirat pot fi realeși consecutiv pentru o singură perioadă de 4 ani.

Capitolul 5. Patrimoniul ANBPR Iași

Art. 39. Patrimoniul ANBPR Iași este constituit din:

– cotizațiile membrilor;

– dobânzile și dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legale;

– venituri realizate din activități economice directe (conform art. 48 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu modificările ulterioare);

– donații, sponsorizări sau legate;

– donații și alte contribuții bănești sau în natură din partea unor persoane fizice sau juridice;

– custodii;

– achiziții, sponsorizări, fonduri obținute din editarea și difuzarea de publicații sau din alte servicii, cum ar fi susținerea de cursuri sau ateliere profesionale;

– din resurse obținute de la bugetul de stat și /sau de la bugetele locale si/sau de la terțe persoane, fizice si/sau juridice care intenționează sa susțină activitățile de bază ale ANBPR Iași;

– finanțări;

– alte venituri prevazute de lege.

Art. 40. Patrimoniul nu poate fi înstrăinat sau grevat de datorii sau alte obligații personale ale membrilor ANBPR Iași.

Art. 41. Evidența bunurilor din patrimoniu se va ține în conformitate cu prevederile legilor și normelor metodologice în vigoare.

Art. 42. Anual, o comisie formată din cei trei cenzori va organiza un inventar al bunurilor mobile și imobile din patrimoniul ANBPR Iași.

Capitolul 6. Dispoziții finale

Art. 43. ANBPR Iași are însemne proprii (siglă și ștampilă).

Art. 44. ANBPR Iași se poate dizolva prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: când scopul sau activitatea ANBPR Iași a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; când ANBPR Iași urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; când ANBPR Iași a devenit insolvabilă; când se află în imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituit, dacă în termen de 3 luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea scopului; când organizația se află în imposibilitatea constituirii Adunării Generale pentru o perioadă mai mare de un an.

Art. 45. ANBPR Iași se mai poate dizolva prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 46. În cazul dizolvării ANBPR Iași, bunurile cuprinse în patrimoniul acesteia și rămase ca urmare a lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau asemănător.

Art. 47. Prezentul statut poate fi completat / modificat numai în formă scrisă de către Adunarea Generală, prin majoritatea simplă de voturi a acesteia.

Art. 48. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare.

Art. 49. Prezentul statut a fost adoptat de Adunarea Generala a ANBPR Iași, la data de ………., și redactat în …….. exemplare originale.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s